Svitavy
DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM DDM

Nejbližší akce

Aktuality

GDPR

5. června 2018

Informace o zpracování osobních údajů
s účinností od 25.5.2018

Středisko volného času Svitavy. (dále jen SVČ) jako správce osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jež nabývá účinnosti dne 25.5.2018, zpracovává při své činnosti osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte.
Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů. Údaje budou zpracovány po dobu docházky Vašeho dítěte na SVČ a po skončení docházky budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád.
V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo požadovat po SVČ přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracovává, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení zpracování nezasahuje do zákonných povinností SVČ či jejího zřizovatele zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány dále.
Kontaktní údaje správce: Středisko volného času Svitavy, Purkyňova 284/1, 568 02 Svitavy, IČ: 720 87 145
Kontaktní údaje pověřence: Ing. Iva Kumhalová, e-mail: iva.kumhalova@svitavy.cz, tel.:  730 183 898

 

Zpracování osobních údajů ze zákona

SVČ při své činnosti zpracovává identifikační, adresní a popisné osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte, jakož i některé citlivé osobní údaje, a to z důvodu, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých situací, pro účely veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, dále v oblasti práva, zabezpečení a ochrany a samozřejmě při takovém zpracování, které je nutné pro plnění zákonných povinností dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Školský zákon“) a souvisejících prováděcích předpisů, a to především za účelem:
a) vedení povinné dokumentace školského zařízení (školní matriky) ve smyslu § 28 odstavce 2 Školského zákona;
b) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v základní škole ve smyslu § 29 Školského zákona;
c) zajištění individuálního přístupu k Vašemu dítěti za účelem naplnění jeho případných speciálních vzdělávacích potřeb jakož i pro vytvoření podmínek pro rozvoj jeho nadání.

Zpracování citlivých osobních údajů zahrnuje zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Vašeho dítěte.
Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky v informačním systému Domeček (dále jen IS Domeček) a dále v listinnné podobě (např. přihlášky). IS Domeček je provozován na serverech umístěných v datacentru v Praze-Malešicích. Data z IS Domeček nejsou směřována nikam mimo EU ani mimo ČR. Servery, na kterých IS Domeček běží, jsou v majetku provozovatele IS Domeček a nejsou sdílené jinými provozovateli jiných systémů.
SVČ žádné z osobních údajů nepředává do zemí mimo Evropskou unii. Osobní údaje mohou být předány do zemí EU v rámci spolupráce na soutěžích, akcích jednodenních i vícedenních.  

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

SVČ má zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje Vaše/Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Před souhlasem se zpracováním osobních údajů obdržíte formulář s možnosti výběru souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobních údajů a to v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů:
 
 
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Udělený souhlas je pak možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese SVČ uvedené v záhlaví, nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu.

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, doplnění a vymazání. Můžete také požádat o předání Vašich údajů. 

Osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, která se liší podle účelu zpracování. Po této době údaje likvidujeme nebo archivujeme (v případech, kde je to vyžadováno zákonem).

S případnými dotazy, námitkami a pochybnostmi se prosím obracejte na poveřence pro ochranu osobních údajů.      Jaké údaje o vás zpracováváme?

Jméno, příjmení, adresa, státní občanství, datum narození (dospělý), rodné číslo (dítě)
Tyto údaje zpracováváme o každém klientovi pro potřeby školní matriky, kterou podle školského zákona (561/2004 Sb. §28) vedeme jakožto školské zařízení 

E-mail, telefon
Tyto údaje potřebujeme proto, abychom Vám mohli poskytovat naše služby (ověření Vašeho věku pro přihlášení na akci, předávání informací o přihlášce atd.)  

Zdravotní údaje

Tyto údaje od Vás a Vašich dětí potřebujeme pro některé typy aktivit (především pobytové tábory). K jejich zpracování potřebujeme váš výslovný souhlas, který si vždy vyžádáme před nástupem na aktivitu. Bez tohoto souhlasu se bohužel není možné aktivit zúčasnit (nebyli bychom schopni Vám/Vašim dětem poskytnout odpovídající zdravotní péči).


Fotografie

V rámci našich aktivit pořizujeme dokumentační fotografie, které Vám zpřístupňujeme prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí. Fotografie zpracováváme anonymně. Fotografie využíváme na propagaci SVČ, vždy Vás požádáme o souhlas (na přihlášce).

 

 

<<< zpět

Sponzoři:

nekvinda
Borovice.cz