Dopravní výchova

Výukový program – Dopravní výchova

     Rádi bychom Vám nabídli výukový program zaměřený na dopravní výchovu. Vycházíme z tematického plánu dopravní výchovy (dále jen DV) pro žáky 4. tříd základních škol, který vydává na svých webových stránkách BESIP. Proč je DV primárně určena pro žáky 4. tříd ZŠ? Protože dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplnění je minimální věk pro samostatnou jízdu na silnici stanoven na 10 let. A to většina žáků dosahuje právě ve 4. třídě ZŠ. Standart základního vzdělávání, ze kterého vycházejí učební osnovy, stanovuje zařadit DV do jednotlivých učebních předmětů (např. prvouka, výchova ke zdraví, rodinná výchova, tělesná výchova) v různých ročnících tak, aby žáci zvládli základní pravidla pro chodce nejpozději do třetí třídy a od čtvrté třídy pak základní pravidla pro cyklisty. Ke zvýšení účinnosti DV jsou Radou vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu vyhlašovány celostátní programy. Jedním z nich je program systematického výcviku cyklistů na dětských dopravních hřištích (DDH). Vzhledem k tomu, že působnost jednotlivých DDH, způsob teoretické výuky a praktického výcviku jsou rozdílné, závisející na jednotlivých provozovatelích, na personálním obsazení ale i na finančních možnostech, je vydáván tento materiál, stanovující minimální obsah teoretické výuky a praktického výcviku včetně přezkoušení znalostí pro získání „Průkazu cyklisty“.

 1. Teoretická výuka  

 

Teoretická výuka systematické dopravní výchovy na DDH je stanovena v rozsahu 5 hodin a využívá patnácti obrazů BESIPu „Neboj se silnice“:

 • Č. 1 – „Víš co bys měl mít?“ – vybavení jízdního kola
 • Č. 2 – „Kde nesmíš jezdit“
 • Č. 3 – „Vjíždění na silnici“
 • Č. 4 – „Jízda na kole“
 • Č. 5 – „Zastavuj opatrně“
 • Č. 6 – „Objíždění překážky“
 • Č. 7 – „Řazení před křižovatkou“
 • Č. 8 – „Odbočování“
 • Č. 9. – „Křižovatky hlavní a vedlejší pozemní komunikace“
 • Č. 10 – „ Křižovatky nerozlišených pozemních komunikací“
 • Č. 11 – „ Kruhový objezd“
 • Č. 12 – „Otáčení“
 • Č. 13 – „Světelné signály“
 • Č. 14 – „Vodorovné dopravní značky“
 • Č. 15 – „Pokyny policisty“

 

Samozřejmostí je poznávání jednotlivých svislých dopravních značek, které souvisí s jednotlivými obrazy. Tato teoretická výuka je samozřejmě doplněna o množství dalšího materiálu a nezbytnou součástí je i probírání různých situací na křižovatkách, které podporují představivost žáků a jejich schopnost propojit teoretické znalosti do konkrétní situace. Teoretická část je ukončena kontrolním testem, který představuje zkoušku cyklisty a je jednou z podmínek získání „Průkazu cyklisty“.

 

 1. Praktická výuka 

 

Praktický výcvik systematické DV na DDH má rovněž rozsah 5 hodin včetně závěrečného prozkoušení dovedností. Po celou dobu praktického výcviku používají žáci ochrannou přilbu. Výcvik je rozdělen do pěti částí:

 • Část I – v úvodu seznámit všechny žáky s prostorovým uspořádáním DDH s jednotlivými svislými dopravními značkami, se zdůrazněním na jejich význam a požadavek na jejich důsledné dodržování.
 • Část II – praktická ukázka
 • Část III – praktický výcvik žáků
 • Část IV – jízda zručnosti
 • Část V – závěrečné prozkoušení praktického výcviku

Cíle

Našim cílem je především vést děti a žáky k dodržování pravidel silničního provozu, ochraně zdraví a bezpečném pohybu v silničním provozu.

Mezi nejdůležitější výchovně-vzdělávací cíle, které bychom chtěli naplňovat, patří:

 • Naučit děti základům dopravní výchovy
 • Získávat praktické dovednosti během silničního provozu
 • Rozvíjet u dětí individuální i kolektivní odpovědnost
 • Zlepšovat fyzickou kondici
 • Naučit bezpečné jízdě na kole a manipulaci s ním
 • Rozvíjet sociální dovednosti…

 

 

Purkyňova 284, 568 02 Svitavy

 

Středisko volného času Svitavy

Purkyňova 284/1
568 02 Svitavy
E-mail: svc@svitavy.cz

IČ: 720 87 145
Bankovní účet: 201560442/0600
Datová schránka: az2n7u